Avís legal

Dades identificatives
En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les dades següents:

El titular d’aquesta website és Lleure Olesa, S.L. (d’ara endavant Valldolina), amb C.I.F., B60524220, amb domicili a PLAÇA DE LA CREU 1, Olesa de Bonesvalls, 08795 (Barcelona). Correu electrònic de contacte info@valldolina.com

La informació continguda a www.valldolina.com, constitueix un servei d’informació de companyia, els nostres vins, escumosos, les vinyes que es conreen, així com l’agricultura aplicada i els mètodes d’elaboració a Valldolina.

Acceptació de les condicions dús
L’accés a la Web www.valldolina.com implica l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment estiguin vigents en aquesta Web.

Propietat intel·lectual
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i continguts que es recullen a www.valldolina.com estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Valldolina i no es permet la reproducció, total o parcial, d’aquesta web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit de la seva web titular, Valldolina de conformitat amb els articles 8 i 32 Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web per a ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Valldolina.

Valldolina vetllarà pel compliment de les condicions anteriors i pel correcte ús dels continguts presentats al seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Protecció de dades de caràcter personal
L’accés a la pàgina web o la utilització no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de Valldolina. Això no obstant, es comunica que, en cas que Valldolina sol·liciti dades personals, s’informarà degudament l’usuari conforme s’estableix al Reglament General de Protecció de Dades i una altra normativa d’aplicació relativa a la protecció de dades.

Les dades personals que recull Valldolina en els diferents tipus de formularis, seran tractades amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l’interessat, així com pel manteniment de la relació que si s’escau, i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar.

Per a una informació més detallada sobre la Protecció de Dades, haureu d’accedir a la nostra “Política de Privadesa”.

Valldolina ha pres les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a els que es troben exposades ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

Dades a xarxes socials
Valldolina disposa de perfils a diferents xarxes socials, per tant, hem d’advertir a l’usuari que totes aquelles dades que publiqui en aquests perfils seran vists per tots aquells usuaris que interactuïn o consultin amb aquests perfils, tinguin aquests o no el seu propi perfil a la xarxa social, ja que tots els perfils de Valldolina són públics. En conseqüència, tota la informació i els continguts publicats per l’usuari en els perfils de Valldolina, serà objecte de comunicació a la resta d’usuaris per la mateixa naturalesa del servei. Us recomanem que consulteu les Polítiques de Privadesa de les xarxes socials abans d’utilitzar aquests serveis.

En cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a Valldolina, sobretot en el cas de dades de tercers, a través de les xarxes socials, aquest declara i garanteix que està legitimat a enviar aquesta informació i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que la informació no té caràcter confidencial i que no fa malbé o ofèn tercers.

Valldolina només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la legislació vigent, respecte a les dades recollides directament de l’usuari, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte als tractaments i usos posteriors que la xarxa social pogués efectuar.

Limitació de responsabilitat
Valldolina no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent de responsabilitat exclusiva de l’usuari que hi accedeixi.

En el mateix sentit, Valldolina no es responsabilitza dels possibles perjudicis que poguessin derivar-se de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions al funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

El web de Valldolina conté enllaços a altres pàgines web que puguin ser interessants per als usuaris. Valldolina no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir el compliment de polítiques de privadesa adequades, per la qual cosa l’usuari accedeix al contingut de les pàgines Web esmentades en les condicions d’ús que s’hi fixin i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Valldolina no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en l’accés a la web www.valldolina.com i/o en l’ús de les informacions contingudes.

Valldolina es reserva el dret d’interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan hi concorrin algunes de les circumstàncies descrites.

Enllaços
Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol web a la nostra pàgina web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per Valldolina, i si no n’hi ha, els enllaços que s’estableixin en aquesta web, hauran de fer-se a la pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, i l’objecte és posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que puguin ser del seu interès.

Valldolina procura revisar periòdicament el contingut dels seus links. Tot i això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Per aquest motiu sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en cas que aquests poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, informant-nos a través del següent correu electrònic info@valldolina.com

Responsabilitat
En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que faci dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos a la web www.valldolina.com.

Política de privadesa
Les dades de caràcter personal aconseguides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als terminis recollits a la nostra Política de Privadesa.

Reserva
Valldolina es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web oa la seva configuració i presentació. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari avís previ, l’accessibilitat a la Web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

Valldolina es reserva el dret a incloure o retirar totalment o parcialment de la web, qualsevol informació a la seva discreció exclusiva.

Llei aplicable i jurisdicció
Per totes aquelles qüestions que puguin sorgir amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia a la pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on sorgeixi qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Aquestes condicions es regeixen, en qualsevol cas, per la legislació espanyola.

Valldolina, tots els drets reservats.