Política de reemborsaments i devolucions

1.- Objecte i generalitats

Les presents Condicions Generals de Contractació (d’ara endavant, les “Condicions Generals”), juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regulen les condicions de compra de productes a través del lloc web www.valldolina.com (d’ara endavant, el “Lloc web” o el Portal”), titularitat de Lleure Olesa, S.L. (d’ara endavant Valldolina), amb C.I.F., B60524220 i pendent de registre definitiu.

L’ús dels serveis del Lloc web, així com l’adquisició de qualsevol dels productes oferts, suposa l’acceptació de l’Usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals. El registre en el Portal i l’ús dels serveis comporta que les seves dades com a Usuari passaran a formar part dels fitxers de Valldolina, i el seu tractament serà conforme al que es preveu en la Política de Privacitat, que l’Usuari declara expressament conèixer i acceptar.

Valldolina proporciona informació sobre productes, i ofereix la possibilitat de la seva adquisició a través del Lloc web. Les persones que pretenguin adquirir productes hauran d’emplenar el respectiu formulari de registre previ al procés de compra i seguint els passos que Valldolina posteriorment comunica a través del Lloc web.

Les presents Condicions Generals, juntament amb l’Avís Legal i la Política de Privacitat del Lloc web, són les úniques condicions aplicables a l’ús del Portal i a la compra dels productes a través del mateix i substitueixen a qualsevol altres condicions, excepte previ acord i per escrit entre Valldolina i l’Usuari. En conseqüència, l’Usuari que accedeixi al Lloc web, empleni el formulari de compra i realitzi la compra de productes a través del Portal accepta sotmetre’s i queda vinculat per les Condicions Generals, l’Avís Legal i la Política de Privacitat tal com es trobin redactades en el moment en què s’accedeixi al Lloc web. Tot Usuari que es registri al Lloc web ha de tenir, almenys, divuit (18) anys.

 

2.- Informació sobre els productes

Les fotografies dels Productes de Valldolina, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc web, tenen per objecte aportar la major informació, no obstant això, l’Usuari ha de tenir en compte que tenen un propòsit orientatiu i, en conseqüència, manquen de caràcter exhaustiu.

Valldolina es reserva el dret a decidir, a cada moment, els productes oferts als Usuaris a través del Portal. D’aquesta manera, Valldolina podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos en el Portal, entenent-se, tret que es disposi una altra cosa, que tals nous productes es regiran pel que es disposa en les Condicions Generals que es trobin en vigor en aquest moment. Així mateix, Valldolina es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts en el Portal.

 

3.- Informació sobre els productes

Conforme amb la normativa aplicable, les comandes s’atendran en un rigorós ordre de recepció. En el cas de finalitzar les existències d’un producte sol·licitat, Valldolina informarà a l’Usuari mitjançant mail o telèfon

i, a la seva elecció, es cancel·larà la comanda total o parcialment o bé s’oferirà un producte de prestacions i característiques similars. En el cas de que no sigui possible contactar amb l’Usuari es cancel·larà la

comanda de forma automàtica. NO es posaran a la venta de forma intencionada més unitats de les que siguin disponibles.

 

4.- Sistema de compra dels productes

Per a procedir a la compra del producte, l’Usuari que haurà de ser major de divuit (18) anys. L’Usuari haurà de completar el formulari de comanda, afegint tants articles com desitgi i registrant les seves dades personals en el formulari de registre corresponent. Per a procedir a la compra del producte, l’Usuari que haurà de ser major de divuit (18) anys, haurà de seleccionar el producte que desitja comprar i afegir-lo a la Cistella de la Compra. Una vegada completada la selecció de productes objecte de compra, l’Usuari haurà de prémer la icona “Acabar”. A continuació, s’indicaran els productes seleccionats per a la seva compra i l’Usuari haurà de seleccionar entre l’enviament dels productes al domicili. Finalment, l’usuari haurà de prémer la icona “Pagar”. El nom d’Usuari i l’adreça de correu electrònic facilitats a Valldolina són elements identificadors i habilitadors per a accedir i efectuar les compres i tenen caràcter personal i intransferible. Una vegada finalitzat el procés de compra Valldolina remetrà al correu electrònic facilitat per l’Usuari, un email de confirmació de la recepció de la comanda dins de les vint-i-quatre (24) hores següents a la realització d’aquest. La confirmació de la comanda remesa per Valldolina no tindrà validesa com a factura, només com a comprovant de compra. El Departament d’Atenció al Client de Valldolina remetrà a l’Usuari la corresponent factura en un termini inferior a trenta (30) dies des de l’execució de la compra.

 

5.- Preus dels productes.

Els preus dels productes que s’ofereixen a través del Lloc web inclouen tots els impostos aplicables. Les despeses d’enviament dels productes per compte del comprador es detallaran i desglossaran en la secció “La teva Cistella” del Lloc web. A mode orientatiu, el transport a Península té els següents costos:

  • Comandes superiors a 12 ampolles ENVIAMENT GRATUÏT
  • Fins a 3 ampolles: 4.95 €
  • Fins a 6 ampolles: 7.00 €
  • Fins a 12 ampolles: 8.90€

Valldolina es reserva el dret a modificar els preus reflectits en el Lloc web, en qualsevol moment. Els productes es facturaran al preu en vigor reflectit en el Lloc web, en el moment del registre de la comanda. 

 

6.- Pagament dels productes

El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d’enviament s’efectuaran seguint les instruccions que es vagin indicant. L’Usuari haurà de pagar tots els productes en el moment de la compra mitjançant la passarel·la de pagament (Stripe), amb targeta de crèdit o dèbit. Un cop realitzat el procés de compra, Valldolina remetrà un email a l’Usuari confirmant els detalls de la mateixa. L’Usuari haurà de notificar a Valldolina, a través d’info@valldolina.com qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el compte proporcionat per a compres en el Lloc web, en el menor termini de temps possible, a fi que Valldolina pugui realitzar les gestions que consideri convenients.

 

7.- Lliurament dels productes

Valldolina s’obliga a lliurar els productes adquirits per l’Usuari en el procés de compra en el termini més breu possible, i en tot cas, en el termini de trenta (30) dies naturals a partir de la data de formulació de la comanda. El lliurament es realitzarà, en el domicili assenyalat en el moment del registre. Valldolina no serà responsable pels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament facilitat per l’Usuari no s’ajusti al lloc de lliurament desitjat per aquest.

 

8.- Devolució de productes

(i) Dret de desistiment. L’Usuari disposarà d’un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del lliurament del producte per a desistir, totalment o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable. 

Una vegada finalitzat el termini de catorze (14) dies naturals, Valldolina no acceptarà devolucions per desistiment de compres de productes. En el supòsit de desistir de la compra d’un producte, l’Usuari haurà de posar-se en contacte amb Valldolina mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@valldolina.com. En tot cas, en el supòsit de desistir de la compra, hauran de complir-se els següents requisits:

  1. El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.
  2. La devolució a Valldolina ha de fer-se usant la mateixa caixa o sobre utilitzat en el lliurament o, en defecte d’això, en algun format similar que garanteixi la devolució dels productes en perfecte estat.
  3. Haurà d’incloure’s una còpia del justificant de compra i de l’albarà de lliurament o factura dels productes dins del paquet, on a més s’indiquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

Les devolucions de les comandes hauran de remetre’s a la direcció de Valldolina, Masia Can Tutusaus, Plaça de la Creu 1, 08795 Olesa de Bonesvalls (BCN). L’Usuari assumirà les despeses d’enviament per devolució

en cas d’exercici del dret de desistiment. (ii) Devolució de productes defectuosos Sense perjudici de qualsevol altres drets que poguessin correspondre-li, l’Usuari tindrà dret al reemborsament del preu dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l’Usuari. Alternativament a l’anterior, l’Usuari tindrà dret a reclamar, i que se li lliuri, un producte igual, en perfecte estat.

En els supòsits de devolució a Valldolina de productes defectuosos o que no es corresponen amb la seva comanda, aquesta haurà de realitzar-se per part de l’Usuari mitjançant el procediment establert en l’apartat (i) anterior, si bé l’Usuari, en aquest cas, no haurà de fer front als costos de devolució d’aquests productes. (iii) Reemborsament del preu dels productes a l’Usuari

Sempre que l’Usuari hagi seguit el procediment establert en aquest apartat i s’hagin complert els requisits establerts en aquest, Valldolina reemborsarà el preu abonat per l’Usuari corresponent als productes retornats. En el cas que la devolució es realitzi en exercici del dret de desistiment de l’Usuari descrit en l’apartat (i) Valldolina no abonarà ni farà front a les despeses i/o costos de devolució. L’Usuari no tindrà dret al reemborsament del preu dels productes retornats que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats, o no s’hagin complert els requisits establerts en les presents

Condicions Generals. Les devolucions parcials d’una comanda donaran lloc al reemborsament del preu corresponent al producte o productes efectivament retornats. Valldolina gestionarà l’ordre de devolució del preu mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat per l’Usuari per a l’adquisició dels productes, en un termini de trenta (30) dies des de la recollida de la comanda retornada i una vegada Valldolina hagi comprovat que els productes objecte de devolució compleixen amb els requisits establerts en els apartats (i) i (ii) anteriors. L’aplicació de la devolució del preu en el compte de l’Usuari dependrà de l’entitat bancària.

 

9.- Modificació de les Condicions Generals

Valldolina es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc web, així com les Condicions Generals. Els Usuaris sempre disposaran d’aquestes Condicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes vulgui realitzar. Els Usuaris es comprometen a llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixin a la botiga del Lloc web. En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol producte disponible a través del Lloc web.

 

10.- Comunicacions entre Valldolina i l’Usuari

Totes les comunicacions entre Valldolina i l’Usuari relatives a aquestes Condicions Generals o a l’adquisició dels productes a través del Lloc web, es realitzaran per escrit i de conformitat amb els procediments de comunicació establerts en aquestes Condicions Generals per a cada cas en particular. Per a la resta dels supòsits que no estiguin expressament regulats en aquestes Condicions Generals, les comunicacions que l’Usuari pretengui remetre a Valldolina es dirigiran a l’adreça de Valldolina indicada en la Condició Primera i es realitzaran per escrit i mitjançant un sistema que permeti acreditar el contingut i la recepció per part Valldolina de la corresponent comunicació.

 

11.- Integritat de les Condicions Generals

Les presents Condicions Generals, la Política de Privacitat i l’Avís Legal constitueixen l’expressa i única voluntat de Valldolina i l’Usuari en relació amb el seu objecte i invalida i substitueix qualsevol altres acords o contractes, verbals o per escrit, aconseguits per les parts amb anterioritat.

 

12.- Nul·litat parcial

En cas que qualsevol Clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució d’aquesta. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de

la resta de disposicions recollides en les presents Condicions Generals.

 

13.- Llei i Jurisdicció aplicable

Les presents Condicions Generals es regeixen i interpreten d’acord amb la llei espanyola. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o reclamació entre les parts en relació amb el compliment o el contingut de les presents Condicions Generals, les parts acorden sotmetre la decisió de

l’assumpte plantejat als Jutjats i Tribunals competents d’acord amb la legislació aplicable. A Olesa de Bonesvalls, 10 d’abril de 2022